top of page

אמנת חיי הלילה

אנו, בעלות ובעלי המועדונים והברים החתומים על אמנה זו, מאמינות ומאמינים כי אין מקום לאלימות מינית במקומות הבילוי ובחיי הלילה. ברצוננו למגר את התופעה הפוגעת במבלות ובמבלים בתוך ומחוץ למקומות הבילוי. חשוב לנו לשמור על הביטחון האישי של כל הנוכחות והנוכחים במקומות הבילוי, להיות כתובת במקרה של מצוקה - ובכך לאפשר לכל אחת ואחד להנות ולבלות ללא חשש.

מטרתנו היא לשמור על הביטחון, הכבוד והמרחב האישי של כל אחת ואחד מלקוחותינו. לכל אחת ואחד יש את החופש לרקוד, לשתות, ולהנות ללא פגיעה במרחב המשותף והאישי. בעצם חתימתנו על אמנה זו, אנו מתחייבות ומתחייבים לעמוד בדרישותיה ולהוקיע התנהגויות פוגעניות ואלימות במקומות שבבעלותנו.

האמנה מחייבת אותנו לעמוד בתנאים הבאים:

  • המקום יביא לידיעת עובדיו, עובדותיו וציבור לקוחותיו כי הוא נאבק בהטרדות מיניות באמצעות שילוט אחיד עם תו לילה טוב במקום בולט בכניסה וליד השירותים, והדבקת מדבקות של מרכז הסיוע בשירותים. המקום יפרסם סרטונים, פוסטרים, פוסטים ברשת, גלויות העוסקות במידע ובמניעה ועוד, בהתאם לשיקול דעת המקום

  • כל צוות המקום יוכשר להוות כתובת לבלייניות ובליינים בכל הנוגע לתלונות על הטרדות מיניות

  • במקום יתקיימו הכשרות לצוות אחת לשנה, אשר יועברו על ידי מנחות ומנחים מוסמכות.ים של לילה טוב. במהלך ההכשרה תהיה חובת נוכחות של לפחות 75% מהצוות וכל הסגל הניהולי

  • כל מקום ימנה אחראי.ת לרכז את נושא מניעת ההטרדות המיניות. על האחראי.ת לרכז את הנעשה במקום בנושא, לרכז את המקרים שקרו במקום ולטפל בהם, גם אם לא היה או הייתה נוכח.ת פיזית בעת התלונה

  • על האחראי.ת לתאם את ההכשרות בנושא מניעת הטרדה מינית לצוות העובדים וההנהלה, אחת לשנה.

  • על האחראי.ת לתדרך כל עובד.ת חדש.ה שלא נכח.ה בהכשרה, ולקיים תדריכים תקופתיים לכל הצוות לאורך השנה.

  • בהיוודע על תלונה על הטרדה מינית, על הטיפול להיות מידי, מכבד וברגישות, ועל פי תקנון שאימץ המקום הכפוף לחוק למניעת הטרדה מינית

  • על המנהל.ת או בעל.ת התפקיד הבכיר ביותר באותו רגע לנהל את הטיפול במקרה

  • לשם עריכת הבירור, יש להפריד בין הצדדים הנוגעים בדבר על מנת שכל אחד מהצדדים יישמע על ידי איש או אשת צוות האחראי על הבירור

  • על המנהל.ת / בעל.ת התפקיד הבכיר ביותר במקום להחליט אם להפעיל סנקציה מתאימה נגד מי שיימצא או תימצא כמטריד.ה. לנציג.ת המקום נשמרת הזכות להזהיר או להרחיק אדם שנמצא כמטריד, בהתבסס על מדיניות המקום.

ספסל קטן.jpeg
bottom of page